ČASTÉ OTÁZKY

ČASTÉ OTÁZKY

Normostrana (NS) je základná jednotka pre výpočet množstva preloženého textu a obsahuje 1 800 znakov vrátane medzier. Presný počet normostrán je možné vypočítať až po preložení textu, lebo v dôsledku špecifického charakteru jednotlivého jazyka sa počet normostrán môže zvýšiť, znížiť alebo zostať približne rovnaký. Klientov preto informujem o jednotkovej cene za jednu normostranu.

Kontaktujte ma na telefónnom čísle +421(910) 366 201 alebo mailom na office@sajankova.sk. Na základe mojej voľnej pracovnej kapacity a požadovanej služby sa dohodneme na termíne, cene a ďalších podmienkach realizácie prekladu alebo tlmočenia. Taktiež môžete využiť kontaktný formulár na konci stránky.

Cena za preklad závisí od počtu normostrán preloženého textu (nie originálu), termínu vyhotovenia, druhu prekladu (obyčajný alebo úradný preklad) a ostatných požiadaviek klienta. Cena za preklad je predmetom dohody s klientom.
Cena za tlmočenie závisí od dĺžky tlmočenia a ostatných požiadaviek klienta. Účtujem minimálne, poldenné a celodenné sadzby za tlmočenie. Konečná cena za tlmočenie je predmetom dohody s klientom.
Cena za korektúru textu je 50 % ceny za preklad a jej výška je predmetom dohody s klientom.
Pri konzekutívnom tlmočení tlmočník používa špeciálny tlmočnícky zápis a tlmočí až následne po tom, ako rečník dokončí svoju reč alebo jej časť. Pri simultánnom tlmočení tlmočník tlmočí pomocou tlmočníckej techniky (tlmočníckej kabínky) súčasne s prejavom rečníka.
Áno, táto možnosť závisí od mojich voľných pracovných kapacít a cena za expresný preklad je vyššia.
Áno, uznajú. Podľa Článku 6 odsek 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1191 sa osvedčený preklad vyhotovený osobou, ktorá je na to oprávnená podľa práva niektorého členského štátu, prijíma vo všetkých členských štátoch.